Iva Němcová

Iva Němcová

Kniha a výstava věnovaná tvorbě scénické a kostýmní výtvarnice, designérky a konceptuální umělkyně Ivy Němcové (1980–2015).

The book and the exhibition devoted to the work of the czech stage and costume designer, conceptual artist and designer Iva Němcová (1980–2015).

Knihu v češtině a angličtině je možné zakoupit v e-shopu Prospero.

The book, both in Czech and English languages, can be purchased in the Prospero e-shop.

Kniha získala Poctu festivalu NextWave 2018 za publikační čin roku.

The book was awarded on NextWave 2018 festival.

Premiéra výstavy proběhla od 16. listopadu 2017 do 13. ledna 2018 v Galerii Českých center v Praze, druhá výstava proběhla od 29. června do 9. září 2021 v Horáckém muzeu v Novém Městě na Moravě.

The exhibition premiere took place from the 16th November 2017 to 13th January 2018 in the Gallery of the Czech Centres in Prague, second exhibition took place from the 29th June to 9th September 2021 in the Horácké Museum in Nové Město na Moravě.

Fotografie knihy a výstavy Photographs of the book and the exhibition

Popis výstavy a knihy

Výstava představuje tvorbu výjimečné osobnosti české scénografie, předčasně zesnulé Ivy Němcové (1980–2015). Je jedinečnou příležitostí vhlédnout do tvůrčího procesu jejího vynikajícího a inspirujícího, třebaže nedokončeného díla. Hlavním komponentem výstavy jsou makety scén, doplněné videoinstalacemi a audiomateriálem, přibližujícím okolnosti a kontext jednotlivých prací. U příležitosti výstavy také vychází výpravná česko-anglická publikace prezentující všestranný talent Ivy Němcové. Mapuje především její výtvarnou tvorbu pro divadlo, nalezneme zde však též záběry z filmů a hudebních klipů, na nichž se výtvarnice podílela, dokumentaci site-specific projektu nebo atraktivní a originální ukázky designu netradičních šperků či osvětlovacích těles. Ačkoliv je kniha koncipována především jako obrazové svědectví, obsahuje též texty vzpomínkového i odborného charakteru, komentáře a postřehy samotné scénografky, rovněž tak soupis jejího díla. Výstavu i knihu iniciovali a připravili autorčini přátelé a spolupracovníci v přesvědčení, že dílo Ivy Němcové je natolik exkluzivní, že se může stát cennou inspirací i studijním materiálem (v doslovném i širším slova smyslu), neboť je v něm obsaženo cosi velmi podstatného ze scénického umění začátku 21. století.

Description of the book and the exhibition

The exhibition presents works by the prematurely deceased extraordinary Czech scenographer Iva Němcová (1980–2015). It is a unique opportunity to have an insight in the creative process of her exquisite and inspiring, yet unfinished work. The main components of the exhibition are models of her designs with video installations and audio material, which outlines circumstances and context of her works. The exhibition is also the occasion to publish a high-budget book presenting Iva Němcová’s universal talent and her visual works for theatre. The book is intended to be a visual testimony as it features materials from author’s archive as well as memories and texts written by experts, commentaries and observations made by the stage designer. The book was initiated and prepared by author’s friends and colleagues as they believe that Iva Němcová’s work is so exclusive it can become great inspiration and study material; it contains something essential from scenic arts from the beginning of the 21st century.

Autoři Authors

Tvůrci knihy a výstavy jsou Andrej Ďurík, Jan Frič, Lenka Jehlíková, Barbora Příhodová, Matěj Samec, Dragan Stojčevski, Lucia Škandíková, Daniel Špinar a Marie Zdeňková.

The creators of the book and the exhibition are Andrej Ďurík, Jan Frič, Lenka Jehlíková, Barbora Příhodová, Matěj Samec, Dragan Stojčevski, Lucia Škandíková, Daniel Špinar and Marie Zdeňková.

Knihu vydává Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci se Zahrada o.p.s..

The book is published by the Arts and Theatre Institute in cooperation with the Zahrada o.p.s..

Premiéru výstavy pořádala Česká centra ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem a Zahrada o.p.s..

The exhibition premiere was organized by the Czech Centres in cooperation with the Arts and Theatre Institute and the Zahrada o.p.s..

Výstava a kniha vznikly díky finanční podpoře Ministerstva kultury České republiky a Magistrátu hlavního města Prahy.

The exhibition and the book were made possible with the finnancial support of Ministry of Culture Czech Republic and Prague City Council.

Kdo je Iva Němcová

IVA NĚMCOVÁ
Scénická a kostýmní výtvarnice, designérka a konceptuální umělkyně Iva Němcová se narodila 3. března 1980 v Novém Městě na Moravě, zemřela 5. června 2015 v Praze. Studovala obor aranžérství na Střední škole obchodní a služeb SČMSD ve Žďáru nad Sázavou a v letech 2004–2011 scénografii na DAMU v Praze u profesora Jana Duška. V rámci studia byla na roční stáži v Londýně, kde navštěvovala kurzy scénografie a performance na Central Saint Martins (University of the Arts London). Scénu a kostýmy navrhovala pro řadu inscenací u nás i v zahraničí. Spolupracovala s režiséry Danielem Špinarem, Janem Fričem, Miroslavem Krobotem, Lucií Málkovou Orbók a dalšími. Vytvořila vizuální styl mnoha nekomerčním spotům a projektům (nadace Hospic, Jedličkův ústav, Design Help). Je autorkou výtvarného řešení videoklipů pro hudební skupinu The Tap Tap. Vizuální styl vytvořila i pro řadu konceptuálně řešených fotografií na podporu české módy a designu. Zajímala se o fotografii, design a současné umění. Jako architektka a výtvarnice kostýmů spolupracovala na celovečerních filmech Gottland (režie Radovan Síbrt) a Rodinný film (režie Olmo Omerzu). Za vynikající práci na inscenaci opery Leoše Janáčka Z mrtvého domu jí byla in memoriam udělena Cena Národního divadla pro umělce do 35 let.

About Iva Němcová

IVA NĚMCOVÁ
The stage and costume designer, conceptual artist and designer Iva Němcová was born on 3rd March 1980 in Nové Město na Moravě and died on 5th June 2015 in Prague. After learning window dressing at commercial high school in Žďár nad Sázavou, she attended Prague Academy of Drama (DAMU) where she studied scenography under professor Jan Dušek (2004–2011). Her training included a year at Central Saint Martins (UAL) in London studying scenography and performance art. She designed sets and costumes for many stage productions both in the Czech Republic and abroad, working with directors Daniel Špinar, Jan Frič, Miroslav Krobot, Lucie Málková Orbók and others. She created the visual style for many non-commercial videos and projects (Hospice Foundation, Jedličkův ústav home for the disabled, Design Help), was art designer on several music videos by the group The Tap Tap, and was creative consultant for a series of conceptual photos promoting Czech fashion and design. Her interests were photography, design and contemporary art. As a set architect and costume designer, she worked on the films Gottland (dir. Radovan Síbrt) and Family Film (dir. Olmo Omerzu). For her outstanding work on Leoš Janáček’s From the House of the Dead she received, in memoriam, the National Theatre Young Artists Award.